เหตุการณ์สำคัญ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมประมาณ 900,000 ตันต่อปีในปัจจุบัน พร้อมศูนย์กระจายสินค้าอีก 2 แห่งในต่างประเทศ ปัจจุบันมีฐานลูกค้าอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา ภายใต้วิสัยทัศน์ “กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้นำ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”

ปี 2560

ร่วมทุนจัดตั้ง Easternbulk Lime Products

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ที่เมือง Tuticorin ประเทศอินเดีย

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก่งคอย

โดยติดตั้งเตาเผา KK6 เพิ่มจำนวน 1 เตา กำลังการผลิตติดตั้ง 109,500 ตันต่อปี เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2561 รวมมีเตาเผาปูนควิกไลม์ที่โรงงานแก่งคอย 5 เตา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 456,250 ตันต่อปี

ปี 2559

ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก่งคอย

โดยติดตั้งเตาเผา KK3 และ KK5 จำนวน 2 เตา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 182,500 ตันต่อปี

จัดตั้ง Chememan India

เพื่อศึกษาตลาดและสร้างฐานลูกค้าในประเทศอินเดีย

ร่วมทุนจัดตั้ง Siriman Chemicals

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ที่เมือง Visakhapatnam ประเทศอินเดีย

ปี 2558

ร่วมทุนจัดตั้ง Chememan Lao

ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์

ได้รับอนุญาตประทานบัตรใหม่บนที่แปลงเดิม

ให้ดำเนินกิจการเหมืองทับกวางเป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดในปี 2583

ปี 2556

ขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก่งคอย

โดยติดตั้งเตาเผา KK2 เพิ่มจำนวน 1 เตา กำลังการผลิตติดตั้ง 109,500 ตันต่อปี

สร้างโรงงานปูนไฮเดรตไลม์ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

จังหวัดระยอง กำลังการผลิตติดตั้ง 87,600 ตันต่อปี ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปีเดียวกัน

ปี 2554

ขยายกำลังการผลิต

โดยเริ่มก่อสร้างเตาเผา KK1 ที่โรงงานแก่งคอย จำนวน 1 เตา กำลังการผลิตติดตั้ง 54,750 ตันต่อปี

ปี 2553

จัดตั้ง Northman

ที่ประเทศเวียดนามเพื่อจัดหาแหล่งวัตถุดิบในประเทศเวียดนาม

จัดตั้ง Chememan International

ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า

ปี 2551

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ของเตาเผา PB1 และ PB2 โดยเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจากเดิมที่ใช้น้ำมันเตาเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติ มีผลให้กระบวนการผลิตมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

จัดตั้ง Chememan Australia

ที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์แร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ ในประเทศออสเตรเลีย

ปี 2549

ซื้อที่ดิน ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

และพัฒนาที่ดินดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโรงแต่งแร่ และโรงงานแก่งคอย

ปี 2548

รับโอนประทานบัตร

จากผู้ถือประทานบัตรเดิม (เหมืองทับกวาง)

ปี 2547

เช่าช่วงการใช้สิทธิประทานบัตร

จากผู้ถือประทานบัตรเดิม และเริ่มประกอบกิจการทำเหมืองแร่หินปูนเคมีที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (เหมืองทับกวาง)

ปี 2546

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทหินปูน โดยบริษัทฯ ได้ซื้อสินทรัพย์จากกรมบังคับคดี ซึ่งมีสินทรัพย์หลักคือโรงงานผลิตปูนไลม์ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยเตาเผา 2 เตา คือ เตาเผา PB1 และ เตาเผา PB2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 365,000 ตันต่อปี