โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
*ข้อมูล ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 21 สิงหาคม 2561