รางวัลและเกียรติประวัติ

เลือกปี:
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (รางวัลต่อเนื่องประจำปี 2549-2556)

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2554-2555) ประเภท เหมืองแร่

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

เกียรติบัตรแสดงความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2555

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (ประจำปี 2554-2555) ประเภท โรงแต่งแร่

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2554 ประเภท ผู้ส่งออกไทยดีเด่น

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

รางวัลเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” (ประจำปี 2551-2553)

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน ประเภท โรงแต่งแร่ประจำปี 2553 (CSR-DPIM)

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว)

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2550 และ 2552

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2551

มอบให้แก่ บริษัท เคมีแมน จำกัด โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน